Cele statutowe Fundacji

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności w ochronie praw dzieci i kobiet, mężczyzn, wolności, w ochronie życia i profilaktyce społecznej;
 2. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej, cywilnej, pracowniczej, gospodarczej, oświatowej, szkolnej i rówieśniczej;
 3. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w obronie praw, szacunku, godności dzieci i dorosłych;
 4. Pomoc psychologiczna, doradcza, terapeutyczna, edukacyjna osobom małoletnim, dorosłym, w trudnej sytuacji życiowej oraz działania profilaktyczne;
 5. Działania wspierające zwalczanie wykluczenia społecznego;
 6. Działania wspierające osoby dotknięte zjawiskiem patologii społecznych, w szczególności w zakresie uzależnień, przemocy domowej; wykorzystywania seksualnego;
 7. Działania na rzecz przeciwdziałania patologiom, alkoholizmowi, uzależnieniom i przemocy;
 8. Działania na rzecz rozpowszechniania wiedzy na temat poprawy jakości życia;
 9. Działania na rzecz rozwoju samodzielności, samoświadomości i budowania tożsamości;
 10. Działania zapobiegające wypaleniu zawodowemu;
 11. Działania na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 12. Propagowanie idei, metody rozwoju osobistego i zawodowego, zorientowanego na proces;
 13. Działania na rzecz wzbogacania o wartości wynikające z bliskich kontaktów z przyrodą;
 14. Działania edukacyjne i oświatowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, również osób z niepełnosprawnością;
 15. Działania na rzecz wyrównywania szans społecznych – w tym osób w trudnej sytuacji życiowej, osób z niepełnosprawnością;
 16. Działania na rzecz promocji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej;
 17. Działania na rzecz dialogu społecznego i rozwiązywania konfliktów bez przemocy;
 18. Propagowanie idei porozumienia bez przemocy i działania edukacyjne w tym zakresie;
 19. Edukacja w dziedzinach poszanowania praw do wolności słowa, wolności osobistej, kulturowej;
 20. Popularyzowanie wolności wypowiedzi, wolności dostępu do informacji oraz wolności dostępu do kształcenia i rozwoju osobistego;
 21. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
 22. Działania na rzecz promowania i rozwoju przedsiębiorczości;
 23. Propagowanie idei mediacji jako pozasądowej metody rozwiązywania sporów;
 24. Prowadzenie działalności wydawniczej promującej Fundację;
 25. Szerzenie wiedzy związanej z pracą duchową, medytacji, pracą z energią;
 26. Działania na rzecz zdrowego żywienia oraz szerzenie świadomości wewnętrznej przemiany poprzez prawidłowe żywienie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Przygotowywanie i realizowanie programów i projektów;
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, dydaktycznej, psychologicznej, psychoterapeutycznej, profilaktycznej;
 3. Podejmowanie inicjatyw wspierających świadomy rozwój;
 4. Wzmacnianie postaw aktywnych i prospołecznych;
 5. Prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, informacyjnej, internetowej, medialnej;
 6. Organizowanie spotkań i warsztatów, wykładów, konferencji, seminariów, sympozjów, odczytów, przeglądów praktyk staży zawodowych, imprez naukowych, oświatowych, kulturalnych, profilaktycznych, akcji społecznych, szkoleń, kursów, szkoleń, targów, szkoleń i warsztatów wyjazdowych, wystaw ze specjalistami z dziedzin psychologii, doradztwa zawodowego, pracy z ciałem, energią, dietetyki, świadomego stylu życia;
 7. Świadczenie pomocy dla osób indywidualnych, rodzin i innych partnerów oraz dla dzieci;
 8. Pielęgnowanie tradycyjnej kultury przy otwarciu na innowację i zmianę;
 9. Promowanie stylu życia harmonijnie współdziałającego z prawami natury;
 10. Prowadzenie poradnictwa w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli;
 11. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie;
 12. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, sektorem gospodarczym, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami kulturalno-oświatowymi, osobami fizycznymi i prawnymi, w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami fundacji;
 13. Współpracę z nauczycielami, psychologami, trenerami, prawnikami, lekarzami i wolontariuszami;
 14. Współpracę z mediami;
 15. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej;
 16. Wspieranie członków fundacji i wolontariuszy w realizowaniu zamierzeń terapeutycznych i podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych;
 17. Inne działania na rzecz podnoszenia jakości życia, edukacji i rozwoju osobistego.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.