Wstępując w związek małżeński zdecydowana większość par nie podejmuje decyzji o podpisaniu intercyzy. Z tego powodu po ślubie automatycznie powstaje ustawowa wspólność majątkowa. Oznacza to, że wszelkiego rodzaju dobra materialne począwszy od zarobków, oszczędności przez nabyte ruchomości i nieruchomości oraz inne dochody, stają się własnością obojga małżonków.

Majątek osobisty

Obejmuje wszelkie dobra zakupione przed zawarciem małżeństwa, otrzymane w wyniku dziedziczenia lub darowizny, odszkodowania za utratę zdrowia lub z tytułu zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę. Wyjątek stanowi renta z powodu utraty zdolności do pracy. Należy mieć na uwadze to, że do majątku osobistego włącza się również prawa autorskie i pokrewne, dobra uzyskane jako nagroda za osobiste osiągnięcia, przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego oraz przedmioty użytku osobistego. Ustawodawca nie ustalił definicji majątku osobistego. W przepisach można znaleźć wyłącznie wyliczenie dotyczące przedmiotów wchodzących w skład tego rodzaju majątku.

Majątek wspólny 

W skład majątku wspólnego małżeństwa wchodzą wszystkie dobra nabyte w trakcie trwania związku. Chodzi zarówno o te dobra, które wspólnie nabyli małżonkowie, jak i te, które zostały uzyskane przez jednego małżonka. Do majątku wspólnego należą też środki zgromadzone w funduszach emerytalnych, dochody z majątku wspólnego oraz z majątków osobistych obojga, np. z czynszu za wynajem mieszkania, stanowiącego osobistą własność jednego z małżonków. Innymi słowy, majątek wspólny stanowi wszystko to, co nie wchodzi w skład majątku osobistego.

Dodaj komentarz